แบบทดสอบหลังเรียน

วิชางานกราฟิก ง40208


คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบโดยใช้คำถามด้านล่าง แล้วเลือกคลิกข้อคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้านขวามือ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม "ตรวจคำตอบ" ด้านล่างของกระดาษคำตอบ
1. เครื่องมือ     Polygonal Lasso Tool มีหน้าที่อะไร
ก. เป็นเครื่องมือที่ทำงานเกาะขอบพื้นที่สีที่ใกล้เคียง
ข. เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายวัตถุ
ค. เป็นการเลือกแบบสร้างขอบเป็นเส้นตรงหลายเหลี่ยม
ง. เป็นการเลือกพื้นที่อิงกับค่าสีของรูปเป็นสำคัญ
2. ข้อใดคือจุดประสงค์หลัก การสร้างภาพแบบ Slice เพื่อนำไปใช้บนหน้าเว็บเพจ
ก. ภาพเล็ก โหลดง่าย
ข. ภาพสวยงาม
ค. นำมาแก้ไขได้ภายหลัง
ง. สร้างง่าย
3. การสร้างชิ้นงานในโปรแกรม Adobe Photoshop ที่มีการใช้สีต่างๆ ต้องเลือกใช้โหมดอะไรในการสร้างภาพ
ก. Bitmap
ข. Grayscale
ค. CMYK Color
ง. RGB Color
4. ข้อใดต่อไปนี้เกิดจากการบันทึกงานหลังจากทำงานด้วยเครื่องมือ Slice
ก. สร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับเก็บภาพ
ข. รวมภาพเล็ก ๆ เป็นภาพที่โตขึ้น
ค. ตัดภาพเป็นภาพเล็ก ๆ ให้เอง
ง. ขนาดภาพทุกภาพเท่ากัน
5. จากรูปภาพตามที่ลูกสรชี้ เกิดจากการใช้คำสั่งอะไรก.
ข.
ค.
ง.
6. จากรูปภาพข้อที่ 5 ต้องการจะให้เกิดรูปภาพตามข้างล่างนี้ ต้องใช้คำสั่งอะไรต่อไปก. กดแป้น Enter
ข. กดแป้น Esc
ค. กดแป้น shift
ง. กดแป้น Ctrl – v
7. เครื่องมือ      Magnetic Lasso Tool มีหน้าที่อะไร
ก. เป็นเครื่องมือที่ทำงานเกาะขอบพื้นที่สีที่ใกล้เคียง
ข. เป็นการเลือกพื้นที่อิงกับค่าสีของรูปเป็นสำคัญ
ค. การเลือกพื้นที่เพื่อการแก้ไขและตกแต่งภาพ
ง. เป็นการเลือกแบบสร้างขอบเป็นเส้นตรงหลายเหลี่ยม
8. จากภาพตามลูกศรชี้ จะใช้คำสั่งนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรก. เปิดภาพใน Adobe Photoshop
ข. อยู่ในโฟลเดอร์ย่อยที่เก็บรูปภาพของไซต์
ค. เปิดภาพใน Adobe ImageReady
ง. เปิดหน้าต่าง Color Picer

จากภาพต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามตั้งแต่ข้อที่ 9-11

9. ภาพหมายเลข 1 คือเครื่องมืออะไร
ก. Magic Wand เลือกสี
ข. airbrush พ่นสี
ค. Move ย้ายตำแหน่ง
ง. Line วาดเส้น
10. ภาพหมายเลข 2 คือเครื่องมืออะไร
ก. Magic Wand เลือกสี
ข. Hand เลื่อนภาพ
ค. Stamp ปั๊มภาพ
ง. Sharpen เกลี่ยสี
11. ภาพหมายเลข 3 คือเครื่องมืออะไร
ก. Dodge ภาพสว่างขึ้น
ข. Magic Wand เลือกสี
ค. Sharpen เกลี่ยสี
ง. airbrush พ่นสี
12. เส้นปะสี่เหลี่ยมของรูปภาพ ตามที่ลูกสรชี้ เกิดจากการใช้คำสั่งอะไร

ก.
ข.
ค.
ง.
13. การ Save งานภาพจาก Photoshop เพื่อสามารถแก้ไขได้อีก ควร Save เป็นนามสกุลใด
ก. .psd
ข. .jpg
ค. .swf
ง. ได้ทั้ง 3 รูปแบบ
14. ข้อใดเป็นการปิดงานที่กำลังทำอยู่ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 7.0
ก. File - New
ข. File - Exit
ค. File - Close
ง. File - Export
15. เมนูใดใช้ปรับสีและแสงเงาของภาพ
ก. เมนู Edit
ข. เมนู View
ค. เมนู Image
ง. เมนู Filter
16. ข้อใดคือเครื่องมือสร้างภาพแบบ Slice
ก.
ข.
ค.
ง.
17. Layer แรกที่จะขึ้นในการเปิด File แรกโดยอัตโนมัติมีชื่อว่า
ก. Background
ข. New Layer
ค. First Layer
ง. แล้วแต่จะตั้งชื่อ
18. หากเราจะเล่น Effects ต่าง ๆ สำหรับรูปภาพและวัตถุ ควรเลือกเมนูใด
ก. File
ข. Filter
ค. View
ง. Image
19. ข้อใดเป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำไปใช้บนหน้าเว็บเพจ
ก. File - Save As
ข. File - Save Optimized as
ค. File - Output Settings
ง. File - Export Original...
20. การพิมพ์ข้อความลงบน Layer ใน โปรแกรม Photoshop ทำอย่างไร
ก. กดปุ่มเครื่องมือ Brush tools แล้วพิมพ์
ข. กดปุ่มเครื่องมือ Select แล้วพิมพ์
ค. กดปุ่มเครื่องมือ Horizontal type tool ( T)
ง. ไม่มีข้อถูก
21. ข้อใด ไม่ใช่ นามสกุลที่ได้จากโปรแกรม Photoshop
ก. .psd
ข. .jpg
ค. .gif
ง. .swf
22. เครื่องมือ     Move Tool มีหน้าที่อะไร
ก. เป็นเครื่องมือที่ทำงานเกาะขอบพื้นที่สีที่ใกล้เคียง
ข. เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายวัตถุ
ค. เป็นการเลือกแบบสร้างขอบเป็นเส้นตรงหลายเหลี่ยม
ง. เป็นการเลือกพื้นที่อิงกับค่าสีของรูปเป็นสำคัญ
23. การเปิดโปรแกรม Photoshop ข้อใดถูกต้อง
ก. All program -->Start -->Adobe Photoshop
ข. Start --> All program -->Adobe Photoshop
ค. Start -->Adobe Photoshop
ง. Adobe Photoshop CS2 -->Start-->All program
24. การใส่สไตล์แบบสร้างเงาให้ตกลงพื้นคือข้อใด
ก. Inner Glow
ข. Drop Shadow
ค. Inner Shadow
ง. Outer Glow
25. การบันทึกไฟล์ภาพที่มีการเคลื่อนไหว นิยมบันทึกให้เป็นไฟล์แบบใด
ก. .GIF (Graphics Interchange Format)
ข. .PSD (Photoshop File)
ค. .TIFF (Tagged Image File Format)
ง. .JPG (Joint Photoshop Experts Group)
26. เครื่องมือ      Healing Brush Tool มีหน้าที่อะไร
ก. ตัวช่วยปรับค่าสีให้ Background หรือ Layer มีความกลมกลืนกัน
ข. เป็นเครื่องมือทำทำให้ส่วนที่ Click เบลอ
ค. เป็นเครื่องมือในการ Copy วัตถุในภาพให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น
ง. เป็นการปรับค่า Saturate ของสี ทำให้สีมีความเข้มและจางในระดับต่างกัน
27. ภาพกราฟิกเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก. จุดสีเล็กๆ มารวมกัน
ข. การใช้คอมพิวเตอร์
ค. การใช้พู่กัน
ง. การวาด
28. โปรแกรม Photoshop ไม่สามารถทำงานใดต่อไปนี้
ก. พิมพ์ตัวหนังสือ
ข. คำนวณตัวเลข
ค. ปริ้นรูปภาพ
ง. ตกแต่งกราฟิก
29. สกุลไฟล์ที่ได้จากการบันทึกภาพแบบ Slice คือ
ก. .SWF
ข. .PSD
ค. .GIF
ง. .JPG
30. โปรแกรม Photoshop ถ้าต้องการนำรูปมาตกแต่งต้องไปคลิกที่ใดตามลำดับ
ก. File – Open
ข. Edit – Undo
ค. File –New
ง. Select – All
31. Vertical Type Tool คือ
ก. การสร้างตัวอักษรในแนวนอนปกติ
ข. การสร้างตัวอักษรแบบ Selection
ค. การสร้างตัวอักษรแนวตั้งปกติ
ง. การสร้างตัวอักษรแบบปกติ
32. Horizontal Type Mask Tool คือ
ก. การสร้างตัวอักษรในแนวนอนปกติ
ข. การสร้างตัวอักษรปกติ
ค. การสร้างตัวอักษรในแนวนอน
ง. การสร้างตัวอักษรแนวตั้งปกติ
33. ถ้าต้องการกำหนดขนาดของหัวพู่กันในเครื่องมือสำหรับวาดภาพ ควรไปทำที่ส่วนใด
ก. ออปชั่นบาร์(Option Bar)
ข. ชุดพาเลท(Palettes)
ค. เมนูคำสั่ง(Menu Bar)
ง. กล่องเครื่องมือ(Toolbox)
34. ข้อใดคือขั้นแรกของการ Copy โดยใช้ Healing Tool
ก. กด tab + คลิก บริเวณที่ต้องการ Copy
ข. กด Ctrl + คลิก บริเวณที่ต้องการ Copy
ค. กด Alt + คลิก บริเวณที่ต้องการ Copy
ง. กด Shift + คลิก บริเวณที่ต้องการ Copy
35. ข้อใดเป็นการกำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพ
ก. Layer
ข. Zoom In
ค. History
ง. Actions
36. ข้อใดเป็นการออกจากโปรแกรม Adobe Image Ready 7.0
ก. File - Exit
ข. File - Close
ค. File - Export
ง. Ctrl + W
37. Healing Brush Tool คล้ายเครื่องมือใด
ก. Gradient Tool
ข. dodge tool
ค. Blur Tool
ง. Clone Stamp Tool
38. ข้อใดคือเครื่องมือในการแก้ไขรูปภาพ(Edit)
ก. Healing Brush
ข. Crop
ค. Pen
ง. Marquee
39. เครื่องมือแสตมป์ (Stamp) มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร
ก. ทำให้ภาพสว่างขึ้น
ข. ปรับแต่งรูปภาพ
ค. คัดลอกรูปภาพ
ง. ตัดรูปภาพ
40. โปรแกรม Image Ready มีคุณสมบัติอะไร
ก. ใช้ทำแผนที่
ข. ใช้ในการคำนวณ
ค. สร้างภาพสามมิติ
ง. สร้างภาพเคลื่อนไหว